Stadgar i Nybro Vikings IF

Nybro Vikings IF stadgar


Nybro Vikings IF

Stadgar för Nybro Vikings IF. 

Föreningen bildades den 23 juni 1998, tidigare var hockeyn en sektion inom Nybro IF. Den nybildade föreningen hette Nybro IF Hockey. Vid årsmötet den 13 maj 2002 så har föreningen antagit nytt namn Nybro Vikings IF och gjort marginella förändringar i stadgarna i övrigt. 

"Idrottens mål och inriktning"

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller för att uppnå tävlingsresultat.

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

§ 1 Ändamål 

Föreningen ska bedriva ishockeyverksamhet i Nybro med en bred ungdomsverksamhet som bas för A-lagsverksamheten. 

Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

§ 2 Sammansättning 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

§ 3 Tillhörighet mm 

Föreningen är medlem i Svenska lyshockeyförbundet och därigenom ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet (SF).

§ 4 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskaper omfattar tiden fr. o m 1 april till den 31 mars

§ 7 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 8 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

1 beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

§ 9 Medlemskap 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 

Ansökan om medlemsskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemsansökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

Årsmötet kan också besluta om engångsavgift för ständig medlem. I övrigt betalar medlemmarna den avgift som bestämts vid årsmötet. Barn/Ungdomar som deltar i föreningens verksamhet och erlägger deltagaravgift blir automatiskt medlemmar utan rösträtt. 

De som fyllt 15 år har alla rösträtt i föreningen.

§ 10 Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

§ 11 Uteslutning mm 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 12 Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal el. dyl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgiften och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 15 Beslutsmässighet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 

§ 16 Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 17 Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen. 

§ 18 Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras 

1 Fastställande av röstlängd för mötet. 

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

3 Fastställande av föredragningslista. 

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5 Val av protokolljusterare och rösträknare. 

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.  

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9 Fastställande av medlemsavgiften. 

10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 11 Val av

a) ordförande och vice ordförande för en tid av ett år 

b) styrelse för en tid av ett år 

e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 

e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13 Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 

§ 19 Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen el dyl.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

VALBEREDNINGEN

§ 20 Sammansättning, åligganden 

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet

REVISORER 

§ 21 Revision 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

STYRELSEN 

§ 22 Sammansättning 

Styrelsen består av ordförande samt 7 - 1 3 övriga ledamöter. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen kan därtill utse Arbetsutskott eller ledningsgrupp inom styrelsen. 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.